Nazwa
Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę (528 zł netto na osobę-nie wliczamy świadczenia 500 +) w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Termin załatwienia
2 miesiące od chwili złożenia wniosku

 

Wymagane dokumenty 

 • zaświadczenie organu pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto
 • zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku- (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/ dodatków do zasiłków
 • zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń wystawione przez właściwy wydział do spraw zasiłków rodzinnych, bądź oświadczenie o ich nie pobieraniu decyzja lub zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego
 • decyzja lub zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • odpis wyroku sądowego o zasądzonych alimentach oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący
 • wysokość otrzymanych alimentów zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie,
 • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach
 • decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty oraz odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy- oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych 
 • zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni oraz dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
 • oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w formie karty podatkowej, decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
 • w przypadku zawieszenia w/w działalności - dokument potwierdzający ten fakt,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskaniu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotne kwoty:
 • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarując, w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • kryterium dochodowe rodziny , w przypadku osoby w rodzinie
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny - zaświadczenie wystawione przez szkołę - potwierdzający posiadanie statusu ucznia, w przypadku studiujących członków rodziny - zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające - posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,  pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu- poprzedzającym złożenie wniosku,  kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony, inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.

 

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Opłaty
Bez opłat.

 

Uwagi
Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych słuchacz kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.).

 

Stypendium nie przysługuje uczniom:

- klas zerowych,

- którzy nie mieszkają na terenie Miasta Tarnowa,

- którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),

 

Stypendium może być przyznane w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,

- wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).

 

Etap 1

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w szkole u pedagoga szkolnego, do której uczęszcza uczeń. Uczniowie zamieszkali na terenie Tarnowa, uczęszczający do szkół prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miasta Tarnowa, wnioski składają w Wydziale Edukacji, ul. Mickiewicza 2

 

Etap 2

Szkoła, w której został złożony wniosek, dokonuje jego oceny pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie przesyła do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku

 

Etap 3

Prezydent Miasta Tarnowa weryfikuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

 

Etap 4

Prezydent Miasta Tarnowa przyznaje stypendia szkolne w drodze decyzji administracyjnej.

 

Etap 5

Decyzje na piśmie zostają doręczone za pokwitowaniem wnioskodawcom.

 

Każdy uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 musi przedstawić dokumenty potwierdzające: 

-        zakup  podręczników(z wyłączeniem podręczników, które były refundowane w ramach wyprawki szkolnej) , lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów,

-        zakup przyborów, zeszytów i pomocy szkolnych, np. tornister, plecak,

-        zakup instrumentów muzycznych, mikroskopu, lunety,

-        zakup odzieży sportowej z przeznaczeniem na zajęcia z wychowania fizycznego (spodenki 2 szt., dres – 2 szt. (tz.: spodnie dresowe 2 szt. i bluza dresowa 2 szt. ), podkoszulek – 2 szt. , tenisówki  bądź buty sportowe – 2 szt. na semestr )

-        strój związany z rozwojem zdolności ucznia (kimono dla ucznia trenującego karate), strój szkolny związany z regulaminem szkoły (mundurek szkolny, mundury w klasach wojskowych, policyjnych itp.)

-        zakup sprzętu sportowego dla uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia sportowe, (np. piłka ręczna , nożna, siatkowa),

-        zakup komputera i części do komputera, drukarki, tuszu, tonera, pendrive, programu komputerowego o charakterze edukacyjnym, laptopa, tableta

-        abonament za Internet za okres wrzesień 2020 czerwiec 2021r.,

-        udziału w zajęciach pozalekcyjnych w szczególności: językowych, wyrównawczych, komputerowych,

-        udziału w zajęciach pozaszkolnych np. basen (zajęcia zorganizowane), taniec, rytmika, nauka gry na instrumencie muzycznym, itd. (zajęcia wykraczające poza plan lekcji),

-        udziału w „Zielonej Szkole” – bez kosztów dojazdu i przyjazdu, obozy sportowe dla uczniów klas sportowych,

-        udziału w wycieczce szkolnej,

-        wyjścia do kina, teatru zorganizowane przez szkołę,

-        zakupu biletów przewozowych związanych z dojazdem do szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

-        zakwaterowania w bursie lub w internacie.

 

Nie można przedstawić dokumentów na:

-        zakup odzieży codziennego użytku, (np. kurtka, spodnie, obuwie zimowe),

-        zakup mebli (tzn. biurko, krzesło, lampka),

-        naprawę komputera,

-        zakup łyżew, sanek, sprzętu narciarski;

-        zakup okularów,

-        zakup lekarstw,

-        zakup biletów do kina czy  teatru kupowane indywidualnie,

-        obozy, inne niż wyżej wymienione,

-        kolonie,

-        strój komunijny

-        strój na studniówkę,

-        opłaty za  komitet rodziców czy ubezpieczenie.

 

Dokumentem potwierdzającym nabycie pomocy rzeczowej o charakterze  edukacyjnym winna być faktura VAT lub rachunek od przedsiębiorców niebędących płatnikiem podatku od towaru i usług. Dokumenty mają być wystawione na wnioskodawcę lub ucznia na którego będzie przyznane stypendium  faktury/rachunki nie mogą być  wystawione na współmałżonków lub innych członków rodziny.

W sytuacji kupna usługi edukacyjnej od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesione wydatki będą dokumentować np. umowa sprzedaży bądź umowa o dzieło lub umowa zlecenie i rachunki do tej umowy.

W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach (zakup za drobną kwotę, zakup na targowisku, na kiermaszu podręczników) dopuszczalne jest udokumentowanie wydatków pisemnym oświadczeniem sprzedającego.

W przypadku wycieczki szkolnej, wyjścia klasy na basen lub do teatru itp. wystarczy oświadczenie wychowawcy klasy. Inne oświadczenia rodziców, czy paragony z kasy fiskalnej  nie będą uwzględniane.