PÓŁKOLONIA LETNIA

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. STEFANA JARACZA W TARNOWIE

 

Zasady naboru na półkolonie w okresie wakacji 2022r.

 1. Półkolonie przeznaczone są dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (w pierwszej kolejności, tj. w rejestracji elektronicznej przyjmowani będą uczniowie klas od I do VI), mających adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa. W miarę wolnych miejsc, od 16 maja 2022 r. przyjmowani będą uczniowie, którzy nie zostali zapisani w rejestracji elektronicznej oraz uczniowie klas od VII do VIII, mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa–w tym przypadku rejestracja odbywa się bezpośrednio w szkole. Należy mieć na uwadze zmiany w tych założeniach, które mogą zostać spowodowane przez kolejne przepisy stanu epidemii. Organizatorzy zapewniają opiekę w godz.7.00–16.00, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz program zajęć .Szczegółowe regulaminy poszczególnych półkolonii ustalą Dyrektorzy szkół.

 2. Opłata za udział jednego dziecka w jednym turnusie wynosi 580,-zł brutto (pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto). Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości mniejszej o 10% od podstawowej odpłatności.

 1. Elektroniczne rejestrowanie wniosków przeprowadzone zostanie od godziny 8.00 w dniu 20 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00 w dniu 21 kwietnia 2022 r.

 2. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2022 r.

 3. W terminie do 9 maja 2022 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:
 •  wniosek wygenerowany z systemu elektronicznego,
 •  kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,
 •  wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,
 • dowód wpłaty.  

 1. Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników danej półkolonii.

 2. Linki do rejestracji uczniów w poszczególnych turnusach półkolonii (aktywne wyłącznie w terminie rejestracji wniosków, określonym w ust.3):


Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie  
Turnus I -27.06.-08.07.2022r. https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1

 

Turnus II odbywa sie w innych szkołach -11.07-22.07.2022 r. https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2


DANE DO WPŁATY :

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie

Konto: 77 1020 4955 0000 7002 0267 7557 ( w tytule wpisać  imię i nazwisko uczestnika )