PÓŁKOLONIA LETNIA

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. STEFANA JARACZA W TARNOWIE

Zasady naboru na półkolonie w okresie wakacji 2021 r.

(w przypadku wydania w tym zakresie ogólnokrajowych przepisów w związku z panującą epidemią). uwaga: poniższe zasady ulegną zmianie).

  1. Półkolonie przeznaczone są dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (w pierwszej kolejności, tj. w rejestracji elektronicznej przyjmowani będą uczniowie klas od I do VI), mających adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa. W miarę wolnych miejsc, od 24 maja 2021 r. przyjmowani będą uczniowie, którzy nie zostali zapisani w rejestracji elektronicznej oraz uczniowie klas od VII do VIII, mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa–w tym przypadku rejestracja odbywa się bezpośrednio w szkole. Należy mieć na uwadze zmiany w tych założeniach, które mogą zostać spowodowane przez kolejne przepisy stanu epidemii. Organizatorzy zapewniają opiekę w godz.700–1600, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz program zajęć .Szczegółowe regulaminy poszczególnych półkolonii ustalą Dyrektorzy szkół.

  2. Opłata za udział jednego dziecka w jednym turnusie wynosi 480,-zł brutto (czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto). Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości mniejszej o 10% od podstawowej odpłatności.

DANE DO WPŁATY :

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie

Konto: 77 1020 4955 0000 7002 0267 7557 (w tytule wpisać  imię i nazwisko uczestnika)

  1. Elektroniczne rejestrowanie wniosków przeprowadzone zostanie

            od godziny 8.00 w dniu 5 maja 2021 r. do godziny 15.00 w dniu 6 maja 2021 r.

  1. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.

  2. W terminie do 21 maja 2021 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:

1) wniosek wygenerowany z systemu elektronicznego,

2) kopia Karty Tarnowskiej Rodziny –jeśli taką Kartę dana rodzina posiada

3) wypełniona karta kwalifikacyjna–formularz do   systemu elektronicznego (do pobrania z systemu)

https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1/Files

4) dowód wpłaty  (potwierdzenie przelewu z baku lub pocztowy dowód wpłaty).

  1. Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników danej półkolonii.

  2. Linki do rejestracji uczniów w poszczególnych turnusach półkolonii (aktywne wyłącznie w terminie rejestracji wniosków, określonym w ust. 3):  tj:       

  od godziny 8.00 w dniu 5 maja 2021 r. do godziny 15.00 w dniu 6 maja 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie Turnus 1 -28.06.-09.07.2021r.

https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1

 

Linki do dokumentów :

Zarządzenie Nr 181/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczące półkolonii w roku 2021

Tabela informacyjna kontakty i nr rachunków półkolonie 2021

Informacja o zasadach naboru na półkolonie 2021