"Od wieków lepszy ten, kto księgi czyta,
  od wyczytujących, kto pamięcią chwyta,
  od pamiętających, kto ich treści rozumie,
  od rozumiejących ten, kto działać umie."

M. Swajambhuwa

Szkoła to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszystkich łączy życzliwość i wzajemny stosunek, wola współpracy w budowaniu systemu etycznego, opartego na wartościach humanistycznych. Szkoła zapewnia uczniom realizację najistotniejszych potrzeb: bezpieczeństwa, przyjaźni, uznania, poznania i samorealizacji.

Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie rozwijając naturalną  ciekawość i chęć poszanowania przez dzieci świata, uczy kultury, życzliwości dla ludzi i tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne, artystyczne bądź sportowe.

W pracy bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich. Nasza placówka zapewnia wysoki poziom przekazywanej wiedzy, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, dobrze zaopatrzoną bibliotekę szkolną i dostęp do pracowni informatycznej. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i mają zapewnione warunki do ciągłego doskonalenia zawodowego. Uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji swojego narodu i regionu, oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości.

Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie jest placówką cenioną i uznawaną w środowisku.